Từng bước xây dựng đội ngũ ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện gia thanh, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn, hệ thống chất lượng cho sản phẩm nhằm đạt mọi yêu cầu của khách hàng, nhà tư vấn thiết kế, sánh ngang với các sản phẩm, thương hiệu cùng loại.